Strona główna

Gmina Spiczyn przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zielony LOF”, realizowanego przez pięć gmin wchodzących w skład Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 25.11.2016 r. o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020

Numer Projektu: RPLU.07.04.00-06-0002/17

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Działanie: 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość Projektu: 21 812 155,93 zł

Wydatki kwalifikowalne: 21 566 478,24 zł, w tym kwota dofinansowania: 18 229 980,94 zł

Umowa o dofinansowanie projektu: W dniu 22 grudnia 2017 r. Gmina Miasto Lubartów (Lider Projektu) podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zielony LOF”.

Cel: Celem projektu jest poprawienie jakości terenów zielonych LOF.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy spójności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego i do szybszego rozwoju miejscowości w ramach LOF. Projekt jest komplementarny z projektem Mobilny LOF planowanym do realizacji w formule ZIT. Projekty uzupełniają się wzajemnie podnosząc atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną obszaru.

Lider Projektu: Gmina Miasto Lubartów

Partnerzy Projektu: gmina Świdnik, gmina Niemce, gmina Spiczyn, gmina Wólka

Całkowita wartość projektu na zadania realizowane przez Gminę Spiczyn: 80 405,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 68 344,25 zł